سلام

حلوای بدون شکر رو رمز گذاشتم فقط به خاطر بعضی ها

سمت چپیه حلوای بدون شکر است و سمت راستی شیرینی مربایی

سال تولد پسرم و یا شماره شناسنامه پنجمی