مهمون اومد خونمون کمی بستنی داشتیم طالبی هم کمی داشتیم!

خوب باید چیکار میکردیم ؟!

طالبی را تو مخلوط کن ریختم بعدش تو لیوان  کمی بستنی روش ریختم همه لیوان ها اماده شدن و به همه رسید اگر احساس کردین طالبی شیرین نیست وسوسه نشین شکر اضافه کنید چون بستنی شیرینه  و کافیه

برای عکسش هم مهمونا همشو خوردن ان شاالله تا بعد