دنبال خوردنی نگردین که از هیچ هم خبری نیست آدم بشینه تو آفتاب غذا درست کنه خیلی سخته به خاطر همین تا زمانی که مقر حکومت( ببخشید ستاره سرخ می گوید قصر پادشاهی ) درست نشه دستور غذا بی دستور آخه شما که نمی دونین یه حیلط خلوط کنار آشپز خونه داشتیم اومدیم تخریبش کردیم همون قصر پادشاهی رو توسعه بدیم یه روز تخریب چی یه روز لوله کش یه روز برقکار یه روز بنا یه روز سفیدکار یه روز نقاش یه روز کاشیکار هنوز هم درست نشده توی گلخونه ظرف می شوریم و توحیاط آشپزی !