سلام بی مقدمه سوال می کنم :

آزمون امروز

این دو واژه رو معنی کنید :

جون چیست (javan )و چه کاربری دارد چه در عمل و چه در مثل ؟3نمره

قدح چیست ؟ 3نمره

قدح تلیتا چیست ؟و کاربرد آن را با ذکرمثال نام ببرید. 4نمره

کدام یک صحیح است ؟4نمره (تلیط یا طلیت  یا تلیت یا طیلیط یا ترید )

کمچه چیست ؟ 3 نمره

بره چیست ؟baraah منظور بچه گوسفند نیست 3