سلام

مدتی حوصله آشپزی نداشتم

ولی بهتر شدم

یه روزهم غذام سوخت یه غذاس خوشمزه با پنیر درست کرده بودم

من این غذا رو دیشب درست کردم

دستور تهیه اش تو سایت شوین هست

سایت شوین  با کباب مرغ آب پز