این جا دیگه آقایون هم لباس احرام رو از تنشون در آوردند و لباس معمولی تنشون کردند .

تو روزهای عرفات و منی بازار ختم قران و ختم صلوات حسابی گرم بود یکبار خانم دکتر یکبار خانم خیلا تو چادر دوره می افتادند و این برنامه رو اجرا می کردند روز آخر منی همه دیگه کلافه شده بودند (به خاطر گرما ، امکان کم برای استحمام و استفاده از سرویس بهداشتی )خانم خیلا ختم صلواتش رو از هزارتا به پانصدتا کاهش داده بود بعضیامون به شوخی بهش گفتیم کوتاه بیا دست از سرمون بر دار ولی ایشون مصمم که باید این برنامه اجرا بشه و با خنده و..... اجراش می کردیم .

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب ...